Skip to main content

Cuireann Europort Ros Láir fáilte roimh sheirbhís nua DFDS a chuirfear ar siúl sé huaire sa tseachtain go díreach go dtí Dunkirk ó Eanáir

Chuir Bainisteoir Ginearálta Europort Ros Láir, Glenn Carr, fáilte thar ceann fhoireann agus bhainistíocht iomlán an Europort roimh fhógra DFDS go gcuirfear seirbhís nua dhíreach ar siúl sé huaire sa tseachtain an dá bhealach idir Europort Ros Láir agus Dunkirk i dTuaisceart na Fraince.

Cuirfidh an tseirbhís nua, a gcuirfear tús léi an 2 Eanáir, 2021, ceangal ríthábhachtach i ndiaidh Brexit ar fáil do thionscal na hÉireann, a chuireann teacht gan brú tráchta ar fáil ar Europort Ros Láir, agus teacht saor ó dhroichead talún ar fáil ar ilchríoch na hEorpa. Méadóidh sé an méid seoltaí díreacha rolladh ann-rolladh as an dá bhealach idir Europort Ros Láir ag an Eoraip go dtí trí sheoladh déag gach seachtain i measc na mbealaí go léir sa séasúr is gnóthaí, a dhéanfaidh stádas Ros Láir mar Thairseach na hÉireann go dtí an Eoraip a dhaingniú.

Dúirt an Bainisteoir Ginearálta Glenn Carr “forbairt thar a bheith spreagúil é seo, ní hamháin dúinn féin anseo in Europort Ros Láir, ach i dtír iomlán na hÉireann, tionscal na hÉireann, agus an earnáil tarlaithe. Chuamar i dteagmháil le tarlóirí Éireannacha agus lena n-ionadaithe, chun tuiscint a fháil ar a riachtanais – go háirithe i gcomhthéacs Brexit – agus d’oibríomar le hoibreoirí loingseoireachta agus calafoirt san Eoraip chun tairiscintí láidre a shainaithint don earnáil.  

Cinnteoidh an mhinicíocht a chuirfimid ar fáil ó Europort Ros Láir anois réimse fairsing roghanna chun droichead talún a sheachaint tríd an mBreatain, agus cuireann DFDS tréimhse aistir 24 uair an chloig ar fáil go dtí láthair thar a bheith príomhúil, óna nglacann sé níos lú ná trí huaire an chloig chun taisteal go Páras, agus ach 20 nóiméad ó theorainn na Beilge. Cuirimid fáilte roimh DFDS go Ros Láir, agus táimid ag tnúth le comhpháirtíocht fhada a fhorbairt leo.” 

Ghabh Carr buíochas freisin leis an Rialtas náisiúnta agus áitiúil agus le réimse páirtithe leasmhara dá rannpháirtíocht.  “Thug an Roinn iompair, an tAire Eamon Ryan, an tAire Hildegarde Naughton agus a n-oifigigh tacaíocht ollmhór dár bpleananna uaillmhianacha chun bealaí nua a fhorbairt ó Europort Ros Láir, agus chun ár saoráidí agus seirbhísí a fhorbairt lena chinntiú go mbíonn roghanna trádála ag gnólachtaí Éireannacha a sheasfaidh an fód in aghaidh Brexit. Cinntíonn ionchur tarlóirí agus comhlachtaí ionadaíocha go mbíonn tuiscint againn ar an margadh chun bealaí nua a bhaint amach. Tuigimid freisin an úinéireacht a bhraitheann ár bpobal i gContae Loch Garman ar Ros Láir, agus an tábhacht a bhaineann leis don réigiún. Thug Comhairle Contae Loch Garman, a Príomhfheidhmeannach Tom Enright agus a foireann, agus ár n-ionadaithe tofa áitiúla go léir tacaíocht iomlán dár n-uaillmhian.”

Tá DFDS i measc na n-oibreoirí reatha loingseoireachta Stena Line, Irish Ferries agus Brittany Ferries ag Europort Ros Láir. Beidh an tseirbhís nua, a sholáthróidh bealach ríthábhachtach lasta, an-mhealltach freisin le haghaidh turasóireachta isteach agus amach nuair a laghdófar srianta taistil COVID.

Anuas ar ghnó nua cosúil le seirbhís DFDS a bheidh ag teacht aníos agus Brittany Ferries a tháinig i láthair níos luaithe i mbliana, fuair Iarnród Éireann - Údarás an Phoirt do Europort Ros Láir - cead pleanála chun claochlú mór a dhéanamh ar Europort Ros Láir, mar chuid dá Mháistirphlean don Phort. Infheisteoidh Iarnród Éireann breis agus €30 milliún in Europort Ros Láir go ceann cúig bliana faoin Máistirphlean, sa mhullach ar thionscnaimh faoin bplean straitéiseach don phort. Cinnteoidh sé go mbeidh an acmhainn, na háiseanna agus an teicneolaíocht ag Ros Láir chun borradh mór a éascú ar mhaithe leis an réigiúin agus leis an ngeilleagar náisiúnta níos fairsinge.

I measc na n-athruithe móra a thiocfaidh ar an Europort, beidh an méid seo a leanas:

  • Déanfar leagan amach nua an phoirt a ailíniú le borradh an phoirt amach anseo a uasmhéadú agus chun tacú le forbairt réigiúnach agus náisiúnta 
  • Saoráidí agus bonneagar suntasach nua chun an fhorbairt is mó agus is féidir a dhéanamh ar Europort Ros Láir mar thairseach na hÉireann go dtí an RA agus an Eoraip
  • Port Inbhuanaithe, Saoráideach agus Cliste a dhearadh a bheidh ar an bport is fearr dá mhacasamhail go hidirnáisiúnta

Críochnófar an fhorbairt faoin Máistirphlean thar roinnt céimeanna i rith amfhráma cúig bliana lena chur ar chumas an phoirt gach seirbhís agus gníomhaíocht a oibriú i rith na tógála. Is é Europort Ros Láir an port is gaire don RA agus do mhórthír na hEorpa agus cuireann sé roinnt mhaith seirbhísí laethúla/seachtainiúla díreacha ar fáil go dtí an RA, an Fhrainc agus an Spáinn.

Anuas ar mháistirphlean an phoirt, titfidh infheistíocht shubstainteach bhreise amach freisin ag an bport agus sa cheantar máguaird agus cuirfear na forbairtí breise seo a leanas i gcrích i rith an amfhráma chéanna.

  • Tógfaidh BIÉ agus Comhairle Contae Loch Garman Bóthar Rochtana nua Europort Ros Láir an N25
  • Forbróidh an chuideachta XELLZ ón Danmhairg Páirc Ghnó Europort Ros Láir, a dhíreoidh ar thodhchaí an Mhargaidh Ghaoithe amach ón gcósta
  • Na saoráidí reatha a sholáthar, agus saoráidí buana fairsinge amach anseo a thógail chun gach ceanglas a leagann Custaim agus Brexit ar ghníomhaireachtaí stáit ag an bPort a shásamh, agus an t-aon phort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath a dhéanamh de Ros Láir a bhfuil an Post Cigireachta Teorann riachtanach aige.

Déanfaidh na forbairtí, i dteannta a chéile, an infheistíocht is mó riamh a rinneadh sa phort agus sa cheantar máguaird, agus cabhróidh siad leis an bpríomhthairseach a dhéanamh de Europort Ros Láir don tír go dtí an RA agus an Eoraip.