Skip to main content

Rosslare Europort - Changes to Car Parking

Payment for parking must be made via the APCOA connect websiteAPCOA Android app or APCOA iOS app or QR code at the port. Car parking pay machines are no longer available. More information

Údarás an Chalafoirt

Conraitheoirí & Rochtain

Tá faisnéis sa chuid seo a bhaineann le conraitheoirí, rochtain a fháil ar an gCalafort agus Téarmaí & Coinníollacha agus fodhlíthe Chalafort Europort Ros Láir. Ar mhaithe le héascaíocht, tá na rannáin liostaithe againn mar a leanas:

Guaiseacha

Gluaiseacht feithiclí

Is samplaí iad seo de ghluaiseachtaí feithiclí laistigh de Chalafort Europort Ros Láir, a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do rochtain nó ar d’obair:

 • Leantóirí - le haghaidh fágála nó bailiúcháin nó díreach á mbogadh
 • Feithiclí trádála á scaoileadh ó árthach go dtí áit dhaingnithe
 • Scuainí tráchta féideartha mar gheall ar chigireachtaí ag an nGarda Síochána, Custaim, An Roinn Talmhaíochta
 • Bus tointeála ag oibriú laistigh agus lasmuigh den limistéar srianta
 • Coirt agus adhmad ó bhulc-árthaí amach ó Ché an Iascaire
 • Bulc lasta agus ualaí neamhghnácha
 • Báirsí / leoraithe buncair atá ag athbhreoslú nó ag críochnú le soithí a athbhreoslú.

Gníomhaíochtaí cothabhála

Féadfaidh conraitheoirí agus foireann an Chalafoirt a bheith i mbun oibreacha a bhaineann le:

 • Ardáin soghluaiste (ag gluaiseacht go mall nó statach)
 • Craenacha soghluaiste (ag gluaiseacht go mall nó statach)
 • Trealamh ardaithe seasta
 • Uirlisí gléasra agus láimhe.

Ag Tiomáint sa Chalafort

 • Is é 20 kph an luasteorainn uasta.
 • Úsáid na bealaí seirbhíse nuair is féidir.
 • Agus tú ag tiomáint laistigh den limistéar srianta bain úsáid as na soilse guaise splancála ar d’fheithicil.
 • Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse guaise san oíche nó nuair a bhíonn sé ag cur báistí.
 • Tá na siúlbhealaí ar fud Calafort Europort Ros Láir marcáilte, agus ní mór aird a thabhairt orthu.
 • Bí ar an airdeall agus réidh le haghaidh rud gan choinne agus géill slí.

Uisce

Ba cheart caitheamh le hobair gar d’imeall na cé mar obair ard-riosca agus measúnuithe riosca á gcomhlánú.

 • Ar roinnt imill ché gan chosaint, bíonn rochtain dhíreach ar an bhfarraige.
 • Athraíonn leibhéil taoide ag brath ar do shuíomh oibre laistigh de Chalafort Europort Ros Láir agus d’fhéadfaí airde níos mó ná 8m a bheith san uisce íseal.
 • Nuair a bhíonn tú ag obair i gcóras duchta seirbhíse an Chalafoirt, bí ar an eolas go mbeidh tuilte ann i gcuid acu ag lán mara.

Oibríochtaí Longa a Chur i mBeart

Nuair a bhíonn tú ag obair ar imill ché nó gar di atá gar do longa atá ag gluaiseacht ba chóir duit a bheith feasach faoi na rudaí seo a leanas:

 • Oibríochtaí múrála - lena n-áirítear línte pollta á gcaitheamh ó na soithí chuig áiteanna poiblí.
 • Baill foirne calafoirt ag déanamh línte múrála loinge go tapa nó ag sleamhnú.
 • Gluaiseachtaí loinge - a bhíonn ag cur isteach ar uisce.
 • Criúnna longa - i mbun oibríochtaí cothabhála.

Téigh i gcomhairle leis an Máistir Cuain nó leis an gCeann Bainistíochta Oibríochtaí a thabharfaidh sonraí faoi gach gluaiseacht loinge srl.

Slándáil

Pas Conraitheoirí

 • Ní eisítear pas conraitheora ach nuair a bhíonn an ré oibre níos faide ná lá oibre amháin. Beidh aitheantas grianghrafadóireachta an chonraitheora aonair air agus beidh dáta éaga clóite air freisin.
 • Nuair a bheidh an pas imithe in éag caithfear é a thabhairt ar ais don Mháistir Cuain, bíodh sé le hathnuachan nó toisc go bhfuil an conradh críochnaithe.

Pas Cuairteoirí

 • Eisítear Pas Lae do chonraitheoirí nuair a bheidh an obair críochnaithe laistigh de lá oibre.
 • Caithfear é a thabhairt ar ais ag an bpointe imeachta agus Calafort Europort Ros Láir á fhágáil.

Pas a fháil


  Caithfidh tú tabhairt faoin méid seo a leanas:

 • Comhlánaigh an fhoirm Lámhleabhar Conraitheoirí do Chalafort Europort Ros Láir ionas go mbeidh sí cláraithe leis an Máistir Cuain
 • Tuairiscigh don mhaoirseoir Teicniúil nó Cothabhála agus faigh cead chun dul ar aghaidh
 • Ullmhaigh measúnú riosca agus ráiteas Modha chun na hoibreacha a dhéanamh.
 • Nuair a thagann tú go dtí Calafort Europort Ros Láir caithfidh tú foirm aitheantais bhailí amháin a thaispeáint le haitheantas grianghrafadóireachta sula n-eiseofar pas, caithfidh TCP leordhóthanach a bheith ort, éadaí Hi vis, seaicéad tarrthála má tá tú ag obair laistigh de 2m den uisce

Pas Feithicle

Pas Cé - Más gá duit feithicil a thabhairt isteach i limistéar srianta Calafort Europort Ros Láir chun cabhrú le hoibreacha agus má mhaireann na hoibreacha ar feadh tréimhse fada, ansin eiseofar Pas Cé duit. Fanfaidh an pas seo bailí ar feadh ré an tionscadail agus eiseoidh an Máistir Cuain é nó an chuideachta/an long a iarrfaidh an obair.

Lámhleabhar Conraitheoirí

Ní mór do chonraitheoirí Cead chun Oibre a fháil sula dtosaíonn siad ar oibríochtaí agus é a thabhairt ag deireadh gach lae oibre. Cuireann sé seo ar chumas Chalafort Europort Ros Láir monatóireacht a dhéanamh ar na conraitheoirí sin ar an láithreán nó lasmuigh de.

Iompar

Caithfidh gach conraitheoir na rudaí seo a leanas a chomhlíonadh agus iad ag obair laistigh de na ceantair atá faoi rialú Údarás an Chalafoirt:

 • Sula dtosaíonn tú ar obair déan teagmháil leis an maoirseoir Teicniúil nó Cothabhála nó leis an Máistir Cuain nó leis an gCeann Bainistíochta Oibríochtaí.
 • Bainfear ón láithreán daoine a ghabhtar i seilbh nó atá faoi thionchar drugaí nó alcóil.
 • Bítear ag súil go gcomhlíonfaidh conraitheoirí ceanglais na Rialachán Tógála (Dearadh & Bainistíocht) 2015, an tAcht um Shábháilteacht Sláinte & Leasa ag an Obair, chomh maith le gach rialachán ábhartha eile is infheidhme maidir leis an obair atá á déanamh.
 • Tá conraitheoirí atá ag teacht isteach agus ag obair laistigh den limistéar srianta faoi réir an Chóid Idirnáisiúnta Slándála Saoráidí Long & Calafoirt (ISPS), a bhféadfaí daoine agus/nó feithiclí a chuardach dá bharr.
 • I gcás timpiste nó neastimpiste ba chóir an t-oifigeach údarúcháin Calafoirt nó an Bainisteoir Oibríochtaí Calafoirt Dleachta a chur ar an eolas a luaithe is féidir.

Éigeandálaí

Dóiteáin

Má chloiseann tú an t-aláram dóiteáin fág foirgneamh ag an mbealach amach is gaire agus téigh go dtí an Pointe Tionóil cuí. Taispeántar é seo ar an léarscáil a sholáthraítear leis an gCead chun Oibre agus sainmhínítear é freisin ar na fógraí Gníomhaíochta Dóiteáin atá ar taispeáint san fhoirgneamh.

Má fheiceann tú tine, glaoigh ar na seirbhísí éigeandála (999) agus ar an Máistir Cuainr +353 (0)53 915 7921 nó/agus an Rialaitheoir Dleachta  +353 (0)53 915 7929 chun an t-aláram a ardú. Ná comhraic an tine ach amháin má tá sé sábháilte agus go bhfuil muinín agat é seo a dhéanamh. Bain úsáid as na fearais a chuirtear ar fáil do chomhrac dóiteáin..

Teagmhais Eile

I gcás teagmhas eiseoidh ball d’fhoireann Chalafort Europort Ros Lár treoracha duit le leanúint. Ní mór duit cloí leis na treoracha seo ar mhaithe le do shábháilteacht féin. Má tá níos mó ná oibrí amháin i do ghrúpa, fan le chéile le do thoil ionas go bhféadfaidh a fhios a bheith againn cá bhfuil sibh.

Tabhair faoi deara le do thoil - Bíodh do limistéar oibre sábháilte, más féidir, sula n-athlonnaíonn tú ionas nach gcruthóidh tú guais do dhaoine eile.

Fodhlíthe

Gheobhaidh tú anseo na Fodhlíthe agus na Téarmaí & Coinníollacha do Chalafort Europort Ros Láir:

Paraiméadair an Chalafoirt

Tá ceithre RoRo berthsag Calafort Europort Ros Láir agus bulcbheart amháin. Seo thíos na paraiméadair oibríochta atá ar fáil do gach beart.

Coinníonn an Stáisiún VHF faire ag bunáit Rialaithe Calafoirt ag Dún Mór, agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis 24 uair an chloig.  Cainéal Raidió VHF 12

Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le Máistir Cuain Chalafort Europort Ros Láir  le do thoil.

Saoráid

Fad na Cé

Uasfhad Árthaigh

Uas-Tarraingt

Cargo

Beart a hAon221 metres200 metres6.5 metresRoRo / Cúrsála / Ginearálta
Beart a Dó214 metres195 metres6.5 metresRoRo / Cúrsála / Ginearálta / Bulclasta
Beart a Trí186 metres160 metres6.5 metresRoRo / Cúrsála/ ginearálta
Beart a Cheathair140 metres120 metres4.2 metresRoRo / Cúrsála/ Ginearálta
Cé an Iascaire150 metres130 metres4.2 metresBulclasta / Ginearálta


Plean Bainistíochta Dramhaíola 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar ár bplean bainistíochta dramhaíola reatha, féach an nasc thíos.

Europort Ros Láir - Plean Bainistíochta Dramhaíola Calafoirt 2021/2022